سیستم سوخت

FUEL SYSTEM

سیستم سوخت

It. نام قطعه واحد شماره قطعه صحبت
1 انژکتوری pc 22808/7N0449 
2 انژکتوری pc F237/1W5829 
3 انژکتوری pc 9L6969/22762 
4 انژکتوری pc 9N2366 
5 انژکتوری pc 8N7005 
6 انژکتوری pc 7W7038 
7 پلنژر pc 1W6541 
8 پلنژر pc 7W0182 
9 پلنژر pc 8N3539 
10 پلنژر pc 1P6400 
11 پلنژر pc 9H5797 
12 پلنژر pc 6N7527
Shanghai Diesel Engine