به کار انداختن و ژنراتور جریان متناوب مولد

قطعات الکتریکی
Shanghai Diesel Engine