صفحه اول » مرکز دانلود

1. کاتالوگ قطعات یدکی

(1). موتور برای مجموعه مولد

6ETAA11.8-G31 12V135AZD+A0023 12V135AZLD+A0024 12V135BZLD+A0026 12V135BZLD1+A0111 12V135BZLD2+A0025 G128ZLD+G0036 G128ZLD1+G0034 G128ZLD2+G0106 G128ZLD11+G0035 SC4H95D2+H2607 SC4H115D2+H2608 SC4H160D2+H2415 SC4H180D2+H2161 SC5D108D+DB0879 SC7H230D2+H2418 SC7H250D2+H2162 SC8D220D+DB0884 SC9D245D+DBL0885 SC9D280D2+DBL2134 SC9D340D2+DBL2382 SC12E460D2+E2901 SC13G355D2+G0234 SC13G420D2+G0206 SC15G500D2+GL0008 SC25G610D2+GV0200 SC27G830D2+GV0001 SC33W990D2+W0010 SC25G690D2 GV0201 SC27G755D2 GV0004 SC27G830D2 GV0003 SC33W1150D2+W0019+20150521
SC27G900D2+GV0302 SC33W990D2+W0034 SC33W1150D2+W0035

(2). موتور دریایی

D683ZLCA9B+DB1432 G128ZLCa+G0096 G128ZLCa1+G0097 D683ZLCA3B+B1624514427 G128ZLCa2+G0099 G128ZLCa3+G0101 G128ZLCa4+G0059 SC15G420CA2+GL0002 SC15G460CA2+GL0007 SC15G500.1CA2+GL0006 SC15G500.1CA2+GL0214 SC15G500CA2+GL0009 SC33W680CA2+W0013 کاتالوگ قطعات برای موتور دریایی سری D683 SC4H160CF2+H3278 SC7H230CF2+H2883

(3). موتور ماشین مهندسی

6C215-2+DB0952 6CL280-2+DBL0711 6CL320-2+DBL2667 C6121ZG61+C0075 SC9D220G2B1+DBL1803 کاتالوگ قطعات برای موتور ماشین آلات مهندسی سری 114 SC7H125.1G2B+H2682

(4). موتور گاز طبیعی

SC9DT220D+DBLT2866 SC13GT260D2+GT0114 SC13GT304D+GT0111 SC13GT525D+GT0175

2. راهنمای آموزشی موتور

راهنمای آموزشی موتور سرى D114 راهنمای آموزشی موتور سرى E راهنمای آموزشی موتور سرى G128 دفترچه آموزش موتور – سیستم سوخت کنترل الکترونیک سری H دفترچه سرویس – سیستم سوخت موتور سری H برای کاربرد ژنراتور
دفترچه سرویس- گاورنر الکترونیک سری ESG2002 (برای کاربرد موتور SDEC) دفترچه سرویس- موتور سری W- CN و EN

3. راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری برای موتور

راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری برای موتور سرى D9 & 6CL راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری برای موتور سرى E راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری برای موتور S00013984+01 سرى E راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری برای موتور S00013037+01 سرى H راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری برای موتور S00015345+01 سرى SC9DF مکمل های غذایی به راهنمای عملیات و تعمیر و نگهداری برای موتور مجموعه ژنراتور 00011695+03